PRIVACY POLICY WE PROMOTE SPORTS

We Promote Sports (hierna WPS genoemd), organisator van dit evenement, verzamelt voor een optimale deelname aan en beleving van onze evenementen persoonlijke gegevens van u. We lichten hierbij toe hoe wij deze gegevens gebruiken.

 

Wie verwerkt uw gegevens ?

Stichting We Promote Sports is de verantwoordelijke voor het beheer van uw gegevens.

Stg. We Promote Sports

p/a Meerweg 55 sub 10

2651 KR Berkel en Rodenrijs

Nederland
Ingeschreven KVK Rotterdam : 80630723

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens met name om:

 • uw inschrijvingen te beheren, uw betaling te ontvangen en u te voorzien van ondersteuning, o.a. klantservice communicatie te bezorgen (ook via e-mail of andere middelen) waaronder herinneringen aan events en eventuele toegankelijkheidsvereisten en betalingen te beheren;
 • een klassement van de deelnemers op te stellen;
 • u te benaderen om eventueel prijzengeld uit te keren;
 • foto’s, video’s en audiovisueel materiaal van het evenement te nemen;
 • de publieke aankondiging van het klassement en de foto’s, video’s of audiovisueel materiaal op de website en facebookpagina’s van het evenement en/of andere media kanalen;
 • u de gegevens over uw deelname aan het evenement te presenteren, die u ook zichtbaar kan maken voor anderen;
 • Om u te informeren over onze andere evenementen en activiteiten die u zouden kunnen interesseren (u kunt zich te allen tijde uitschrijven indien u deze informatie niet wenst te ontvangen);
 • Om foto’s en video’s waarop u staat afgebeeld te gebruiken voor sfeerbeelden, voor de promotie van het evenement en de volgende edities ervan (o.a. op sociale media’s);
 • Om u informatie te bezorgen over de diensten en producten van de partners en sponsors van het evenement waaraan u deelneemt;
 • Om marktonderzoek- en analyses van onze eigen evenementen te doen, zodat wij onze producten en diensten kunnen verbeteren c.q. aanpassen;
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet;
 • Om een profiel voor u aan te maken om ons te helpen onze diensten aan u aan te passen;
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang om contact met onze deelnemers te houden en om onze evenementen te promoten.
 • Voor foto’s, video’s en audiovisueel materiaal die geen sfeerbeelden zijn en die duidelijk de bedoeling hebben om uw persoon als centrale figuur af te beelden en te promoten (en dus niet het evenement of de activiteit), zal uw toestemming worden gevraagd bij gebruik ervan voor promotiedoeleinden;
 • Om uw data te bezorgen aan de partners en sponsors waarmee wij samenwerken om hen toe te laten u informatie te bezorgen over hun diensten en producten;
 • Om uw data te bezorgen aan onze uitvoerende partners indien hiervoor om medische gronden een reden voor is. Dit geldt vooral tijdens de evenementen zelf.

U heeft altijd het recht om uw toestemming hiervoor in te trekken.

 

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken de gegevens die u ons bezorgt bij de inschrijving, o.a.:

 • Naam en voornaam;
 • Leeftijd;
 • Geslacht;
 • Adres, Postcode, Woonplaats, Provincie, Land;
 • Email-adres;
 • Telefoonnummer;
 • Nationaliteit ;
 • Vereniging (indien lid van een vereniging);
 • Telefoonnummer voor dringende oproepen;
 • ICE Naam en voornaam, relatie met u;
 • Startnummer;
 • Betalingsdetails;
 • Informatie die u ons doorstuurt in het kader van uw communicatie met ons.

 

Naast deze gegevens gebruiken wij soms ook de volgende gegevens die u betreffen:

 • Foto’s, video’s en ander audiovisueel beeldmateriaal;
 • Lokalisatie (track & trace) tijdens het evenement;
 • Resultaten voor publicatie;
 • Wanneer u onze websites of apps gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie, de site waar u vandaan komt, wat u wel en niet hebt gedaan met onze site/app, of de site die u bezoekt wanneer u ons verlaat.
 • Wanneer u gebruikmaakt van een social media-functie binnen onze websites, en u post op social media, zal de social media-site ons enige informatie over u verstrekken.
 • Als u toegankelijkheidsvereisten hebt, willen we er zeker van zijn dat u de beste ervaring hebt met het bijwonen van events. Om dit te doen, moeten we gegevens van uw behoeften (die kunnen inhouden dat u informatie over uw geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) te verzamelen.
 • In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard en uw informatie onderhouden?

 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren;
 • Uw contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres en evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven) worden bewaard voor onbepaalde duur om u te kunnen informeren over de andere evenementen. U heeft altijd het recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen en uw contactgegevens zullen dan worden gewist. U kunt dit ook zelf wijzigen via een link in de mail die u van ons ontvangt;
 • Foto’s en ander audiovisueel beeldmateriaal kan voor promotionele doeleinden en sfeerbeelden worden gebruikt voor onbepaalde duur bewaard;
 • Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

 

Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

Wij doen een beroep op derden, onderaannemers, externe dienstverleners, andere instanties en bedrijven die gespecialiseerd zijn in bepaalde taken:

 • tijdsmeting, inschrijvingen, opstellen van klassement, nemen van foto’s, technische ondersteuning, marketing, rapportage, enz;
 • cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd;
 • onze medepromotors en event partners die specifieke diensten organiseren of leveren bij een event;

 

Met deze derden hebben wij afspraken gemaakt die voor een succesvolle uitvoering van onze evenementen en activiteiten noodzakelijk zijn. Zij zullen uw gegevens enkel verwerken voor de uitvoering van hun overeenkomst met ons.

 

Wij geven uw gegevens niet aan derden door, behalve overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist of voor medische of veiligheidsredenen (bijvoorbeeld indien u zich tijdens het evenement onwel zou voelen).

 

Uw resultaten van deelname aan onze evenementen en activiteiten worden meegedeeld aan het publiek (ook de media) alsook promotiebeelden en sfeerbeelden waaronder foto’s en ander audiovisueel materiaal.

 

Waar heeft u recht op?

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

U heeft ook het recht om zich in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik ervan of om de schrapping en het wissen van uw persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, alsook het recht om de overdracht van uw gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).

U heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik ervan voor directe marketingdoeleinden.

 

Indien u van dit recht gebruik wil maken, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar naar privacy@WPSotterdam.nl, met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen. Een identiteitsbewijs kan worden gevraagd. Wij maken u erop attent dat sommige persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving waar ook wij ons aan moeten houden.

 

Publicatie van resultaten

Het opstellen van een klassement van deelnemers is inherent aan een competitie zoals het evenement. Het maakt dus deel uit van deelname aan het evenement.

De resultaten worden gepubliceerd op de website van het evenement, op de website van het bedrijf dat de tijdwaarneming uitvoert, en op andere websites of in andere media.

Verzoeken om uit de resultatenlijst te worden geschrapt kunnen worden ingewilligd, maar neemt u er notie van dat daarmee onlosmakelijk uw resultaten niet meetellen voor puntentoekenningen, klassementen en eventueel het uitbetalen van prijzengeld.

Deelnemers kunnen een verzoek richten tot wissen van hun deelnemersnummer, hun naam en voornaam, alsook leeftijd, zodat hun identificatie achteraf niet mogelijk is door een verzoek te sturen aan privacy@WPSotterdam.nl met vermelding van het evenement, deelgenomen afstand, van naam en voornaam en resultaat. Een bewijs van identiteit kan worden gevraagd.

 

Gebruik van foto’s en video’s

Tijdens het evenement worden foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal genomen. Het evenement vindt plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door uw deelname aan een publiek evenement aanvaardt u dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen.

Er worden mogelijks ook foto’s en audiovisueel materiaal genomen, waarop u als centrale figuur wordt afgebeeld. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van deze foto’s en audiovisueel materiaal in brochures, op affiches en algemeen marketing materiaal en op de website van het evenement, van WPS en van bedrijven die door ons zijn ingehuurd om de tijdwaarneming en inschrijvingen te verrichten, voor de promotie en sfeerbeleving van het evenement en van de volgende edities hiervan. U heeft het recht om het wissen van deze foto’s te vragen tot vier weken na het evenement. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar info@wepromotesports.nl met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd.

 

Foto’s of audiovisueel materiaal worden niet aan partners of sponsors overgemaakt, tenzij u hiermee expliciet heeft ingestemd.

 

Klachten

Als u vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan willen wij proberen u te helpen. Neemt u daarvoor contact met ons op via info@wepromotesports.nl.

Mocht u daarna van mening zijn dat uw bezwaar niet afdoende is behandeld, dan biedt de wetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Update

Deze privacy policy is op 24 mei 2018 voor het laatst geactualiseerd. Nieuwe updates vindt u terug op deze website.